ก้าวไกล ย้ำ ห้ามสมาชิกพรรคยุ่งเลือก สว. ชี้หากถูกอ้างถึงคือการหลอกลวงแอบอ้าง

ja(94)-min

ตามที่ พรรคก้าวไกลได้ส่งเอกสารเป็นหนังสือ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ไปยังองคาพยพของพรรค ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรค, ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและประกาศของพรรค, กรรมการสาขาพรรค, ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด, สมาชิกพรรคและบุคลากรเจ้าหน้าที่พรรค ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

พรรคก้าวไกลขอยืนยันตามหนังสือดังกล่าว ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ห้ามมิให้สมาชิกพรรคดังกล่าวข้างต้น กระทำการโดยวิธีใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก หรือกระทำการใดอันเป็นการหาเสียง หรือกระทำการในลักษณะที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดังนั้น จึงขอแจ้งว่าพรรคก้าวไกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือการช่วยเหลือผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มใดก็ตาม ให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง เพื่อให้ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา หากมีการอ้างถึงพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอย่างใดก็ตาม ขอให้ทราบโดยทั่วกันว่านั่นคือการหลอกลวงแอบอ้างโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลหวังว่าผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าสู่รอบสุดท้ายทุกคน จะลงคะแนนเลือกคนที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของท่าน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ประเทศไทยมีองค์กรอิสระที่ยึดโยงประชาชน มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก