“ราชภัฏโคราช” รับรางวัลเกียรติยศเวทีระดับโลก คว้า 1 ใน 8 THE Awards Asia 3 ปีซ้อน

ja(24)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก THE Awards Asia มาตั้งแต่ปี 2021 โดยส่ง 2 ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ ด้านความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางศิลปะ จากการพัฒนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา

ซึ่งผ่านเข้ารอบ THE Awards Asia 2021 Outstanding Support for Students ด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้จะมีเพียง 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่เข้ารอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ติด 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่น ผ่านเข้ารอบทั้งสองผลงาน

ต่อมาในปี 2023 ได้รับการคัดเลือกจากการส่งผลงาน Transition to work for students with disabilities เข้าประกวดในด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

และล่าสุด ปี 2024 ติด 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียด้านการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมแห่งปี จากผลงาน “นักวิจัยไทยบ้านสาน พลังอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน” โดยเป็นโครงการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็ม ผ่านกระบวนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้เป็น “นักวิจัยไทยบ้าน”

อย่างไรก็ตามนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทางมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงหนึ่งเดียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 36 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้

 

แท็ก