หนังศรีษะชื้น หัวเหม็น เกิดจากอะไร?

สุขภาพดี 4 ทุ่ม เวลา :22,00-23.00 น.
โดย :สิริธร พัฒน์ตระกูลชัย- ชุษณะ ตันตยานนท์

หนังศรีษะชื้น หัวเหม็น เกิดจากอะไร?
สัมภาษณ์ : รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
หัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประเภท : Hot Issue
แท็ก