จับตาประชุมใหญ่ดิจิทัลวอลเล็ต ถกข้อเสนอ ป.ป.ช.-ตั้งอนุหลักเกณฑ์

wewy (7)

 

จับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่ 1/2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย มีวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่2/2566
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย
3.1 ผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องแหล่งเงินของโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต เกี่ยวกับการที่จะตราพระราชบัญญัติกู้เงิน
3.2 สรุปข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณี การเติมเงิน10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ส่วนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินการตามผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวทางการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวทางการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการฯ พร้อมกันนี้ยังจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

 

แท็ก