“เศรษฐา” ย้ำเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ 74th FIFA Congress 2024

wewy (4)

 

นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 จัดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน วันที่ 13 – 17 พ.ค. 67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 ด้วย โดยรับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) และสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานที่จัดงานและความปลอดภัย โดยย้ำทุกหน่วยงานและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่และมีแขกต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันและให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่

ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องของวีซ่าและการเดินทาง ตลอดจนเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น และให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) ด้วยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สมาชิกและผู้แทน รวมถึงนักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 211 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับโลก และต่อยอดไปสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก อีกทั้งก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

แท็ก