กยศ.-สถาบันทันตกรรม เปิดโครงการกู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

‘ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีความรู้ในทักษะขั้นสูง สามารถบริหารจัดการงานด้านทันตกรรมในการช่วยงานทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ เป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ

นายคารม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เพื่อนำไปสู่โอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการโครงการนำร่อง 2 ปี (ปีการศึกษา 2566-2567) ให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/คน/ครั้ง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และให้ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี

“สำหรับคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้มีอายุ 18 – 60 ปีบริบูรณ์ ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด ทั้งนี้ ต้องทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม และต้องไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่น ๆ ณ ปีการศึกษานั้น ๆ โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่

 

แท็ก