“ภูมิธรรม” บุกน่าน เร่งจัดที่ดินทำกิน ยกระดับคุณภาพชีวิต-สร้างชุมชนยั่งยืน

wewy (4)

 

“ภูมิธรรม” บุกน่าน เร่งรัดจัดที่ดินทำกิน ให้โอกาสคนตัวเล็ก ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนยั่งยืน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายในการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จ.น่าน

นายภูมิธรรม กล่าวว่า รัฐบาลอยากให้มีการบูรณาการการทำงาน แก้ไขปัญหาครอบคลุมครบวงจร หน่วยงานราชการต้องเป็นรัฐสนับสนุน รัฐส่งเสริม ไม่ใช่รัฐอุปสรรค วันนี้ประเทศเผชิญวิกฤตทุกส่วนต้องช่วยกันให้ประชาชนมีกำลังซื้อ สร้างความกินดีอยู่ดี วันนี้ตนลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม จ.น่าน เป็นตัวอย่างการจัดที่ดินของ คทช. (โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) ที่ประสบความสำเร็จ ดูแลที่ดินให้เกษตรกรสร้างรายได้ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เป็นตัวอย่าง ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็เกิดยาก เป็นผลงานของทุกฝ่าย นโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชน ให้ความสำคัญกับคนตัวเล็ก ไม่ทอดทิ้งคนตัวใหญ่ร่วมมือกัน และให้ความสำคัญกับจุดสมดุล โดย

1.ต้องให้โอกาส ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด สิ่งที่คนตัวเล็กขาดคือโอกาส
2.มุ่งแก้ปัญหาเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง รัฐบาลให้ความสำคัญ เป็นภารกิจของ คทช. ซึ่งจัดการที่ดินแล้วประมาณ 1,000,000 ไร่ ซึ่งต้องทำต่อ ทำที่ดินที่มีปัญหาให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างถูกต้อง ทำให้มีความมั่นคง มีชีวิตที่ดีขึ้น
3.ต้องจัดการทั้งที่ดินทั้งระบบ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่ดิน เปลี่ยนการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นการเกษตรที่สามารถคาดการณ์ได้ เป็นการเกษตรยุคใหม่ คนนิยมกาแฟก็มีการปรับจากปลูกข้าวโพดมาเป็นทำกาแฟ และปรับให้เข้ากับระเบียบการค้าโลก ระเบียบการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป มีเรื่อง ระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR ต้องทำให้ถูกต้อง

“ขอฝาก สคทช. เร่งรัดขับเคลื่อนจัดสรรที่ดินให้ประชาชน ให้ได้รับสิทธิ์ทำกิน และเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์วันนี้เราเน้นการตลาดแบบใหม่ ขอให้ทำงานร่วมกันกับ สคทช. เพื่อรับระเบียบโลกที่ไม่สร้างมลภาวะ เน้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด เราต้องพยายามเปลี่ยน แต่การออกระเบียบก็ต้องไม่เป็นปัญหา ต้องคิดให้รอบคอบ” นายภูมิธรรมกล่าว

ผู้สื่อข่าวระบุว่าในการประชุมมี นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายณัฐกิต ทะกา ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมด้วย ช่วงบ่าย นายภูมิธรรม และคณะ จะลงพื้นที่ปลูกกาแฟ จ.น่าน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน สำหรับสินค้ากาแฟจังหวัดน่าน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมพบปะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) MOC Biz Club และผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการยกระดับสินค้าของจังหวัดด้วย

 

แท็ก