นายกฯ ชูเมืองไทยปลอดภัยระดับโลก เอาใจ นทท.ตั้งงบ 50 ล้านรอเยียวยา

wewy (1)

นายกฯ สั่งการเพิ่มความเชื่อมั่น “เมืองไทยปลอดภัย” ด้วยมาตรการให้คุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทย แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยระดับโลก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้ความสำคัญ นอกจากสนับสนุนการดึงดูดนักท่องเที่ยว ต้องเพิ่มการกำกับดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเร่งยกระดับมาตรฐานการบริการจัดการ “เมืองไทยปลอดภัย” ผ่านโครงการ “ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต” มุ่งสร้างภาพลักษณ์ไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัยในสายตานักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ และโอกาสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายชัย กล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีประสบเหตุในประเทศไทย ทั้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยในกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย และกรณีสูญเสียอวัยวะถาวร สูญเสียดวงตา และทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทต่อราย

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างระบบ Thailand Traveller Safety (TTS) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบสิทธิได้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจะครอบคลุมเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และประสบเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความประมาท เจตนากระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เสี่ยงให้เกิดเหตุ

“นายกรัฐมนตรีต้องการยกระดับ เพิ่มมาตรฐาน สร้างความอบอุ่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการดูแลด้านความปลอดภัย โดย “เมืองไทยปลอดภัย” ผ่านโครงการ “ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต” เกิดขึ้นด้วยความตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของนักท่องเที่ยวหากประสบเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นายชัย กล่าว

 

แท็ก