CAAT เรียก Air Japan ชี้แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน สคบ. แนะผู้โดยสาร เก็บใบเสร็จขอค่าชดเชยได้

ja(9)

สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สคบ. ออกมาระบุว่า กรณีข่าวสายการบิน Air Japan ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน หลังดีเลย์กว่า 3 ชั่วโมง โดยสายการบินได้คืนเงินให้กับผู้โดยสาร แต่ไม่ได้ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ ทั้งผู้บริโภคบางรายที่จองที่พัก หรือโรงแรมไว้ จนทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดิมได้

ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชดเชยเยียวยาค่าเสียโอกาสเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่สายการบินคืนเงินให้เพียงอย่างเดียวได้ ทั้งค่าที่พักที่ได้จองไว้ หรือการที่ไม่สามารถเดินทางได้

นอกจากนี้ สำหรับผู้บริโภคที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศนั้น ตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารระบุว่าสายการบินล่าช้าตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถแจ้งสายการบินเพื่อให้ชดเชยได้ทันที

เช่น กรณีสายการบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม จัดหาอุปกรณ์ที่ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก ให้ผู้โดยสารไว้ติดต่อญาติ และหากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อ สายการบินจ่ายเงินคืนต้องรวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยเรียกเก็บเต็มจำนวน แต่ไม่สามารถเลื่อนเที่ยวบินได้

ด้าน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เชิญสายการบิน Air Japan ชี้แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน พร้อมเน้นย้ำว่า หากสายการบินไม่สามารถซ่อมบำรุงอากาศยานได้สำเร็จ ต้องสื่อสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้โดยสารให้ทราบโดยเร็ว และให้มีมาตรการเยียวยาผู้โดยสารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังกำชับให้สายการบินจัดทำแผนรองรับกรณียกเลิกเที่ยวบิน หากมีเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

แท็ก