การบินไทยโชว์กำไรปี 66 พุ่ง 2.8 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 10,429.4% รับปริมาณเที่ยวบิน-ขยายเส้นทางบิน หลังจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

ja(13)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่ามีกำไรสุทธิจำนวน 28,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,429.4%

โดยเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 28,096 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 12.87 บาท ในขณะที่ปีก่อนหน้าขาดทุนสุทธิ 272 ล้านบาท และขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท โดยมี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน รวมค่าเช่าเครื่องบินที่คำนวณจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hour) เป็นกำไรจำนวน 42,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25,634 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรจากการขายสินทรัพย์ ถึงแม้จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปรับปรุงค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานดอนเมือง โดยในปี 2566 มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้รวม 2,201 ล้านบาท

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก