TDRI เปิดผลสำรวจการจ้างงานในไทย นายจ้างต้องการทักษะ Soft Skill-จบป.ตรี

oumoim (53)

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยผลสำรวจและวิเคราะห์การจ้างงานในประเทศไทย โดยใช้ Big Data เก็บข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานระดับประเทศในไทยรวม 15 เว็บไซต์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 (1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566) วิเคราะห์ทักษะของแรงงานที่นายจ้างต้องการ

พบว่าที่ต้องการมากที่สุดส่วนใหญ่เป็น Soft Skill ทักษะการประสานงานตามมาด้วย ทักษะการขาย ทักษะการวางแผนงาน และการสื่อสาร โดยความพิเศษของการวิเคราะห์ประกาศหางานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทีมวิจัยได้ใช้ประกาศหางาน โดยอ้างอิงข้อมูลทักษะจากฐานข้อมูล Lightcast ที่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลประกาศรับสมัครงานจากทั่วโลก ก่อนที่จะนำมาสกัดทักษะต่าง ๆ และได้จัดหมวดหมู่ทักษะออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. กลุ่มทักษะที่พบได้ทั่วไป (common skill) เป็นกลุ่มทักษะที่พบในทุกกลุ่มอาชีพ 2. กลุ่มทักษะเฉพาะ (specialized skill) เป็นกลุ่มทักษะที่พบในเฉพาะกลุ่มอาชีพ และ 3. ใบประกาศนียบัตร (certification) เป็นกลุ่มทักษะที่ต้องมีการทดสอบเพื่อได้บัตรประกาศนียบัตร เช่น TOEIC

ขณะที่ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 1,299,111 ตำแหน่งงาน พบว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่นายจ้างต้องการมากที่สุด โดยเมื่อจำแนกประกาศรับสมัครงานตามวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ระบุในประกาศรับสมัครงาน พบว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่นายจ้างต้องการมากที่สุด มีประกาศรับสมัคร 857,419 ตำแหน่ง (60.03%) รองลงมาคือ ปวช.156,449 ตำแหน่ง (12.05%) ปวส. 91,421 ตำแหน่ง (7.04%) มัธยมศึกษาปีที่หก 89,917 ตำแหน่ง (6.29%) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 39,932 ตำแหน่ง (3.08%) ไม่ระบุวุฒิการศึกษาขั้นต่ำมีจำนวน 36,969 ตำแหน่ง (2.85%) มัธยมศึกษาปีที่สาม 18,043 ตำแหน่ง (1.39%) และสูงกว่าปริญญาตรี 8,378 ตำแหน่ง (0.65%)

ทั้งนี้ประกาศรับสมัครงานตามภูมิภาคที่ระบุในประกาศ พบว่าประกาศรับสมัครงานกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการประกาศหางานถึง 1,150,939 รายการ คิดเป็น 88.6% ของประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ

 

แท็ก