เปิดอบรม MCOT CEOs of ASEAN วันแรก เนื้อหาเข้ม “การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ”

oumoim (55)

 

หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN โดย MCOT News FM 100.5 และ MCOT Academy เริ่มอบรมวันนี้เป็นวันแรก เริ่มต้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ โดย CEO ทุกท่านได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองทางธุรกิจกันอย่างหลากหลาย

ส่วนในช่วงบ่าย เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ทิศทางการลงทุนในไทย-สิทธิประโยชน์จาก BOI โดย คุณสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN จะจัดอบรมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจาะลึกประเทศอาเซียน +3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น)

 

แท็ก