อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ประจำปี 2567

429826304_978328197280871_361086927221953448_n

เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ประจำปี 2567 โดยระบุว่า
ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้กำหนดให้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรม หรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ฟื้นตัว
รวมถึงดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ให้ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูแลนคายังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและสามารถติดตามราชการได้ตามปกติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แท็ก