สายการบินไทยเวียตเจ็ท ปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องร่างกาย

f

วันนี้ ( วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้ออกแถลงการชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่า ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ที่ผ่านมาสายการบินฯ ได้มีการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย มาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในปี 2566 ทางสายการบินฯ ได้มีการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้โดยสารทุพพลภาพ ผู้โดยสารสูงอายุ และผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จำนวนมากกว่า 5,300 คนทั้งนี้การให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายนั้น จำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติการและการให้บริการผู้โดยสารของสายการบินฯ ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแถลงการณ์นี้ระบุไว้ว่า “ในการให้บริการผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่และขอรับบริการพิเศษ จะต้องแจ้งทางสายการบินฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่สำคัญจะต้องมีผู้โดยสารร่วมเดินทางยืนยันเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน (Escort) เพื่อความความปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นโดยไม่คาดคิด” ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานการบินสากล
สำหรับกรณีที่เป็นข่าว สายการบินฯ ขอเรียนชี้แจงว่าสายการบินฯ ได้ปฏิบัติการด้วยหลักปฏิบัติตามปกติและถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติการและการให้บริการผู้โดยสารของสายการบินฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ทุกประการ ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายท่านหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ มาเช็คอินพร้อมกับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปด้วย 4 ท่านแต่ผู้โดยสารทั้ง 4 ท่านไม่ประสงค์ที่จะแสดงตัวเพื่อยืนยัน เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน (Escort) แก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายท่านนั้น จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ ทางสายการบินฯได้ดำเนินการคืนค่าโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวให้กับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สายการบินฯ จะเข้าพบสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อชี้แจงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป
สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้ความสำคัญแก่การบริการผู้โดยสารทุกกลุ่มทุกเชื้อชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ด้วยวัตถุประสงค์สูงสุดคือความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านในทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ

 

แท็ก