กกต. ตั้งวอร์รูม จัดเลือกตั้ง สว. เปิดช่องทางขอรับข้อมูลก่อนชิงเก้าอี้

wewy (1)

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัด รวมทั้งเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยก่อนวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เพื่อเตรียมการแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวก รายงานปัญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงกลุ่มสาขาอาชีพที่จะสมัคร ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก