กระทรวงทรัพย์ฯ แจง ใช้งบกลาง 272 ล้านบาทแก้ปัญหาไฟป่าโปร่งใส ชี้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ja(8)

กระทรวงทรัพย์ฯ แจง ใช้งบกลาง 272 ล้านบาทแก้ปัญหาไฟป่าโปร่งใส ชี้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
.
จากกรณีมีการตั้งข้อสงสัยถึงงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นั้น
.
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงฯ ชี้แจงว่า งบประมาณที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ได้รับเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 272,655,350 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5
.
ทั้งนี้ โครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรม

1) ค่าจ้างสำหรับจ้างประชาชนเป็นรายบุคคล ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า จำนวน 3 คน ต่อ 1 จุด

2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องเป่าลม

3) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า ได้แก่ ถังฉีดน้ำดับไฟป่า ไม้ตบไฟ และไฟฉายคาดหัว และอุปกรณ์สนาม

4) ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ สำหรับลงทะเบียนการเข้า-ออก ของประชาชนที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า/ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

5) ค่าจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง

6) ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 ครั้ง

7) ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการของจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า

8) จัดซื้อเครื่องเป่าลมดับไฟป่า ประจำจุดเฝ้าระวังละ 1 เครื่อง
.
โดยดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง จำนวน 1,069 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 98 แห่ง จำนวน 1,582 จุด โดยให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
.
ซึ่งในการดำเนินโครงการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามแผนงานและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งยังเน้นย้ำถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งวางระบบการตรวจสอบและติดตามผล

 

แท็ก