วธ.ขยายความร่วมมือ “ไทย-อินเดีย” เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

f

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินทางติดตามโครงการประกอบศาสนกิจ 4 สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียเนปาล ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-27 มี.ค. ซึ่ง ศน.ได้จัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปในสถานที่จริงตามปรากฏในพุทธประวัติ ทั้งประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และแสดงธรรมเทศนา ร่วมประกอบศาสนกิจในที่ต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และนำสิ่งที่ได้รับรู้กลับไปถ่ายทอดแก่พุทธศาสนิกชน ที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไป โดยในปีนี้ ศน.ได้เน้นย้ำว่าเมื่อกลับไปแล้ว พระสงฆ์และเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจะสามารถจัดทำโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสนอต่อ ศน. เพื่อให้นำมาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพระสงฆ์ ทั้งเจ้าอาวาส พระธรรมทูต ที่พำนัก อยู่ในวัดไทยด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายทางพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมี ศน.เป็น หน่วยงานกลางประสานการทำงานที่สำคัญในครั้งนี้ จะมีการศึกษาการจัดเส้นทางประกอบศาสนกิจ 4 สังเวชนียสถาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางจัดทำเส้นทางประกอบศาสนกิจในประเทศไทย ที่ได้จำลองขึ้นเช่นเดียวกับอินเดีย มุ่งให้คนไทย และชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น โดยต้องผลักดันสร้างการรับรู้ให้คนทั่วโลกให้ทราบว่า นอกจากอินเดียแล้ว ยังมีเส้นทางการท่องเที่ยวประกอบศาสนกิจในประเทศไทยด้วย อีกทั้งจะขยายเส้นทางการท่องเที่ยวมิติศาสนาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะทำคู่ขนานกับโครงการตามเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา สู่การสร้างรายได้ ช่วยดึงคนต่างชาติมาเที่ยวประเทศ ไทยให้มากขึ้นต่อไปด้วย.

แท็ก