รมต.เกษตรสั่งการ ลงพท.ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากฟาร์ม

f

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมนำมาใช้ในการบริหารจัดการนมทั้งระบบ ไม่มีความถูกต้องตรงตามปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง โดยมีการตกแต่งตัวเลขข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลประโยชน์ ทำให้มีปริมาณมากกว่าความเป็นจริง

จึงได้สั่งการให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากฟาร์มทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ำนมโคทุกแห่ง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำนมโคให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 60 จังหวัด (จังหวัดที่มีเกษตรกรมากกว่า 500 ราย จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์) โคนม 740,729 ตัว (เป็นโคนมที่กำลังรีดนม 321,135 ตัว) เกษตรกร 21,290 ราย และศูนย์รวบรวมน้ำนมโค จำนวน 208 ศูนย์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโคที่แท้จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วย

 

แท็ก