พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ “พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์” นั่ง เลขาฯ สมช.

Hotnewsoumoim (62)

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ “พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์” นั่ง เลขาฯ สมช.

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

แท็ก