ชทพ. ปรับทัพครั้งใหญ่ “วราวุธ” เรียกถก 26 มี.ค.นี้

wewy (4)

ชทพ. ปรับทัพครั้งใหญ่ “วราวุธ” เรียกถก 26 มี.ค.นี้

ชทพ. ปรับทัพ กก.บห. วราวุธ เรียกถก ชุดใหม่ 26 มีค.นี้ เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชี้แจงผลงาน

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผย ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้ลงประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา มีกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน 23 คน นั้น บัดนี้หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ลาออกจากสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ลงวันที่ 19 กันยายน 2566

ซึ่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาได้รับรับทราบการลาออกดังกล่าวในวันเดียวกัน ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาสิ้นสุดลง และเป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนาพ.ศ. 2565 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 ข้อ 64 (2) ประกอบข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3)

ดังนั้นจึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาคงเหลือจำนวน 22 คน ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค นายยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรค นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองหัวหน้าพรรค นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรค นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค

นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช รองเลขาธิการพรรค นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา รองเลขาธิการพรรค นางนันทพร ดำรงพงศ์ รองเลขาธิการพรรค นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค นายนพดล มาตรศรี กรรมการบริหารพรรค นายอุดม โปร่งฟ้า กรรมการบริหารพรรค นายสุรชัย ทิณเกิด กรรมการบริหารพรรค นายอภิวัชร บัวพันธ์ กรรมการบริหารพรรค นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง กรรมการบริหารพรรค นายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ กรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

นายนิกร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชทพ. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 1 / 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 67 เวลา 13.00 น. ที่ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพิจารณาวาระสำคัญๆต่างๆ อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ แต่งตั้งกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสมาชิกพรรค กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปีพ.ศ. 2567 แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2568 และพิจารณากำหนด วัน เวลา สถานที่ กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 / 2567 พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อชี้แจงผลการทำงานของพรรค ทั้งทางด้านบริหารและนิติบัญญัติ

 

 

แท็ก