ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเตรียมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง 98 วัน

oumoim (9)

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเตรียมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง 98 วัน – เพิ่มวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้ลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 98 วัน เพิ่มวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นวันหยุดตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงการรักษาโรคโควิด-19ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หลัง ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คาดใช้บังคับ พฤษภาคมนี้

โดย นายพิพัฒน์ ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) จำนวน 2 ฉบับ คือ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน เป็น 98 วัน เพิ่มบทนิยามคำว่า วันหยุด ให้หมายความรวมถึงวันหยุดพิเศษตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเป็นวันหยุดตามกฎหมาย และหากลูกจ้างทำงานในวันหยุดดังกล่าวให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างด้วย และร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19) เป็นการปรับปรุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยกำหนดประเภทผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เฉพาะผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดงที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ร่างประกาศ ครรส. เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำหรับร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) จะมีผลใช้บังคับย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จและใช้บังคับภายในเดือนพฤษภาคม 2567

 

 

แท็ก