สงกรานต์นี้ กระทรวงแรงงาน เผยแรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา กลับบ้านร่วมเทศกาล

oumoim (10)

สงกรานต์นี้ กระทรวงแรงงาน เผยแรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา กลับบ้านร่วมเทศกาล 1 เม.ย.-15 พ.ค.67 ฟรี ไม่มีค่า Re-entry

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry (1,000 บาท)

โดย นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2567 แล้ว โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานซึ่งเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในลักษณะเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1.แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงาน รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการตรวจลงตราและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non L-A Visa) โดยที่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)

2.แรงงาน 3 สัญชาติที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เช่น ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่แน่ชัด สามารถยื่นคำขออนุญาตเดินทางออก – เข้าราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมืองได้ตามปกติ

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ระยะเวลาการผ่อนผันดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนด ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

 

แท็ก