จีนเน้น 5 หลักการสานสัมพันธ์ ตปท. ยันไม่แทรกแซงการเมือง

1Top-11

จีนเน้น 5 หลักการสานสัมพันธ์ ตปท.ยันไม่แทรกแซงการเมือง

นายทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กล่าวในหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ว่า 5 หลักการดำเนินการที่รัฐบาลจีนประกาศไว้ก่อนหน้านี้ คือ 1.ความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมือง ไม่แทรกแซงทางการเมือง 2.การสร้างให้เกิดความมั่นคง เพื่อให้เกิดสันติภาพ 3.การลงมือทำ หรือพัฒนาโครงการที่เป็นความร่วมมือ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด 4.การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และ 5.การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ นายทรงฤทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ จีนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศในอาเซียน พบว่าจีนมีความสนใจที่จะลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุด จากการพิจารณาทั้งในด้านทรัพยากร และเสถียรภาพทางการเมือง ขณะที่ความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การพัฒนาในอาเซียนดำเนินไปอย่างล่าช้า

 

 แท็ก