คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

Hotnewsoumoim - 2024-03-29T081332.791

คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมครั้งนี้ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 คือการสื่อสารเรื่อง “ดื่มแล้วขับ” ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ต้องไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ร้านค้าต่างๆ ต้องขายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากสถานบริการที่ถูกต้องที่จะมีเวลาเพิ่มเติมขึ้นมา แต่ขอให้เคร่งครัด ไม่ใช่เคลื่อนที่ออกมาตั้งขาย ย้ำว่า การห้ามขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำนั้นเป็นคำสั่ง เป็นกฎหมายที่ต้องดำเนินการ ไม่ใช่การขอความร่วมมือ

รวมถึงเน้นย้ำกลยุทธ์ที่เป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ภายใต้แนวคิดรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติมีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่า ด้วยการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. … โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

 

 

แท็ก