“เศรษฐา” ย้ำ ขรก.เน้นบทบาทบริการ ปชช. ยกเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

wewy (1)ออ

“เศรษฐา” ย้ำ ขรก.เน้นบทบาทบริการ ปชช. ยกเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

​นายกฯ กล่าวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567 ยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น อวยพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนเป็นกำลังสำคัญ สร้างความผาสุกให้ประชาชน พัฒนาชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (1 เม.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะทรวงการคลัง กล่าวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

นายเศรษฐา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2567 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการพลเรือนทุกคนและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566

นายเศรษฐา กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน” โดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

นายเศรษฐา ย้ำว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ อุทิศทุ่มเท และมีความวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการพลเรือน กล่าวคือ สามารถ “ครองตน ครองคน ครองงาน” ทำให้การปฏิบัติราชการก่อเกิดผลที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน ประชาชนและประเทศชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งในการรับราชการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะรักษาคุณงามความดีไว้ให้มั่นคงและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ในโอกาสนี้ นายกฯ อวยพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติราชการ สร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

 

แท็ก