xr:d:DAFGunnyzag:39185,j:8357978685565178109,t:24040305

“สงกรานต์สุขใจ” เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วันเต็ม ทั้ง M7 M9 ส่วน M6 และ M81 เปิดวิ่งชั่วคราวเหมือนเดิม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 2 สายทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ดังนี้
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (M7) ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (M9) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน – บางพลี และช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน
รวมทั้งการเปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก – ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมานั้น ทล. ยังคงเปิดให้ใช้ฟรีต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปากช่อง – เลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 77.493 กิโลเมตร ตามเดิม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้นจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทางอากาศด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัด และปลอดภัย ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ทุกการเดินทางอย่างสูงสุด

แท็ก