มติเอกฉันท์! ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง “ไผ่ ลิกค์” ยื่นร้อง 4 องค์กรทำหลุดเก้าอี้ รมต.

xr:d:DAFGunnyzag:39209,j:1297460376920976078,t:24040306

มติเอกฉันท์! ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง “ไผ่ ลิกค์” ยื่นร้อง 4 องค์กรทำหลุดเก้าอี้ รมต.
.
กรณี นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกร้อง) ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมจำกัดสิทธิ และเสรีภาพขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 25
.
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรง จากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 เป็นเพียงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นและการทูลเกล้าฯ รายชื่อบุคคลเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรี
.
ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2133 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

 

แท็ก