ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกลไว้พิจารณา เหตุเสนอแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง

xr:d:DAFGunnyzag:39213,j:3186720421481451474,t:24040306

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกลไว้พิจารณา เหตุเสนอแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคก้าวไกล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 92 และขอให้เพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่จดทะเบียนขึ้นใหม่ด้วยเป็นระยะเวลา 10 ปี

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 จริง จึงมีคำคำสั่งให้รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี 2561 มาตรา 7 ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้กับพรรคก้าวไกล ได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับสำเนาคำร้องนี้

 

 

แท็ก