เก็บตกเช็งเม้งจีน

Good Morning ASEAN (9/4/67)

โดย สุชาติ ชวางกูร – อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

 

และ  คุณศิวัตรา สินพสุธาดล

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ประเภท : Hot Issue
แท็ก