เชียงใหม่ ออกประกาศข้อแนะนำ ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 3 วัน

oumoim (13)-min
จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศข้อแนะนำ ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 3 วัน 9-11 เมษายน นี้ ลดผลกระทบฝุ่น เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง
 
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อแนะนำแนวทางมาตรการ ป้องกัน และลดผลกระทบฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง
 
1. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง นำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน
 
2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการ ห้องปรับอากาศ เป็นอันดับแรก เพื่อลด ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 
3. ขอความร่วมมือให้ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกเคหสถาน
 
4. ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทุกครั้ง
 
5. ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง ( เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน
 
6. ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่น ให้แก่ประชาชน
 
7. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่นพิจารณาหยุดการเรียนการสอน
 
8. ให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีสวนสาธารณะ ในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 
 
ทั้งนี้ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ติดตามสถานการณ์และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป
แท็ก