รอฟังข่าวดีดิจิทัลวอลเล็ตพรุ่งนี้ พร้อมลุ้น ครม. ถกปมร้อนผลศึกษา Entertainment Complex

xr:d:DAFGunnyzag:39714,j:3789077474088769673,t:24040903

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (9เม.ย.67) มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และ การเตรียมการเพื่อรองรับการคําเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ยนย์กลางเมือง แห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง ริมทะเลสาบสงขลา” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสําหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบางส่วน แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

กระทรวงการต่างประเทศ ขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทาง เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6)

สำนักงบประมาณ เสนอทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท จากเดิม 3.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.52 แสนล้านบาท ตามแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2568-2571 ฉบับใหม่ ที่คาดว่านำมาใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต รายงานข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตด้วย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี จะได้รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนัน ผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 

 

แท็ก