ยอดคุมประพฤติคดีเมาขับสงกรานต์วันแรก 258 คดี

xr:d:DAFGunnyzag:40043,j:7180288301091099393,t:24041202
นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 11 เมษายน 2567 วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีคดีทั้งสิ้น 326 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 258 คดี คิดเป็นร้อยละ 79.14 คดีขับรถประมาท 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.61 และคดีขับเสพ 66 คดี คิดเป็นร้อยละ 20.25 เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราในเทศกาลสงกรานต์ 2566 มีจำนวน 241 คดี กับสงกรานต์ 2567 จำนวน 258 คดี พบว่า เพิ่มขึ้น 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.05 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 60 คดี สมุทรปราการ 29 คดี และ กำแพงเพชร 28 คดี
นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 96 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 5,810 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตลอดจนทำงานบริการสังคมโดยการปรับภูมิทัศน์ตามจุดเสี่ยงในชุมชน และทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นี้
แท็ก