ผุด “ต้นกล้ามวยไทย” ในโรงเรียน กทม. ดันซอฟต์พาวเวอร์ เอกลักษณ์ชาติ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาส นายพิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ “โครงการต้นกล้ามวยไทย” ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นพยานในการลงนาม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เป็นเรื่องสำคัญ หลายคนยังงงว่า ซอฟต์พาวเวอร์ คืออะไร นิยามง่าย ๆ คือ อำนาจในการดึงดูดหรือโน้มน้าวใจคนโดยไม่ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ หรืออาวุธ ขอขอบคุณที่ทำโครงการดี ๆ ให้กับโรงเรียน ครั้งนี้น่าจะเป็นรูปธรรมเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กรุงเทพมหานครพร้อม และยินดีร่วมกิจกรรมโดยเริ่มต้นที่ 20 โรงเรียน และสุดท้ายอยากให้ได้ทุกโรงเรียน ซึ่งนอกจากได้เรื่องการเรียนรู้มวยไทยแล้ว ยังได้เรื่องสปิริต การมีน้ำใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ความอดทน ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมจิตวิญญาณให้มวยไทยอยู่กับเด็กและเยาวชนต่อไป

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ “โครงการต้นกล้ามวยไทย” จัดทำขึ้นตามนโยบายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ และไม่มีข้อผูกพันในลักษณะของสัญญา มีสาระสำคัญ ดังนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา จะสนับสนุนด้านการเรียนการสอนมวยไทยในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งครูมวยไทยที่จบหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย เพื่อฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานทางด้านกีฬามวยไทยระดับพื้นฐานลงสู่เยาวชนของชาติและเป็นการต่อยอดอาชีพครูมวยไทยที่จบหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยให้สามารถสร้างอาชีพได้ต่อไป โดยเบื้องต้นจะดำเนินการในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง ซึ่งจะมีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรจากโครงการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจนจบหลักสูตรด้วย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี หรือระยะเวลาครบตามหลักสูตรกำหนด นับแต่วันที่ลงนาม

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ โดยเป็นไปตามนโยบายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬามวยไทยของชาติให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างฐานกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยม และเข้มแข็งสู่อนาคตด้วยกลไกการขับเคลื่อนมวยไทยในสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพความรู้ด้านกีฬามวยไทยให้กับบุคลากรและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

 

แท็ก