เริ่มแล้ว “สงกรานต์ชาวมอญ” @วัดบางกระดี่ บางขุนเทียน

wewy (1)-min

 

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน

นายเฉลิมพล กล่าวว่า กทม. ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการสืบสานประเพณีต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสังคมไทยที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และบ่งบอกได้ถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของ กทม . สามารถดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจทั้ง 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ คือมีสินค้า มีกิจกรรม หรือการบริการที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนให้ชุมชน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้มีความยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่ถือว่าเป็นชุมชนมอญเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับงานสงกรานต์ของชาวชุมชนบางกระดี่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทยเชื้อสายมอญที่สมควรได้รับการส่งเสริม สืบสาน ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ประเพณีที่ดำรงอยู่คู่ชุมชนและสังคมไทย สำนักงานเขตบางขุนเทียน จึงจัดโครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2567 ณ วัดบางกระดี่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีแห่พระโพธิสัตว์ รอบหมู่บ้านบางกระดี่ การสาธิตการทำขนมไทย/อาหารไทยของชาวรามัญ เช่น การทำข้าวแช่ การกวนกาละแม การทำเม็ดขนุน ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมข้าวเหนียวแดกงา การแสดงทะแยมอญ การเล่นสะบ้าบ่อน สะบ้าทอย สตริงลอยชาย พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ และการจัดโครงการในครั้งนี้

 

แท็ก