กปภ. – กฟน. ลงนามสัญญา ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop

wewy (6)

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ กฟน. ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดแก่ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานภายใน กปภ. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านการผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ กปภ. และ กฟน. ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในการลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กปภ. ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า 983.40 kWp ในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะทำให้ กปภ. ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ 1,279,154 kWh/ปี ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1.16 ล้านบาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 610 tonCo2/ปี

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ของอาคารสำนักงานใหญ่ กปภ. ซึ่งมีสถิติในการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง และเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจการอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่มุ่งเน้นในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model ด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

แท็ก