Laos Land Links หรือยัง!? EP5

Laos Land Links หรือยัง!? EP5
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 20เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์ และ มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก