รัฐบาลส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสม

fdd

รัฐบาลส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำและการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยกระทรวงแรงงานได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

โดยรายงานได้ศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึงกฎหมายผู้สูงอายุของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงาน ที่มุ่งให้ไทยมีกำลังแรงงานจากกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเสริมตลาดแรงงานให้มีแรงงานหลากหลายประเภทมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการจ้างแรงงานประเภทต่าง ๆ โดยมีทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendations) เชิงปฏิบัติการ และด้านกฎหมาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ เช่น นโยบายสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุโดยหน่วยงานราชการในทุกระดับของประเทศให้จ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานในลักษณะ “หนึ่งหน่วยงานหนึ่งผู้สูงอายุ” เป็นต้น และส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนให้จ้างงานผู้สูงอายุและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินการในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ เช่น มุ่งเน้นการบูรณาการของหน่วยงานรัฐโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานหลัก และส่งเสริมให้ทุกกระทรวงดำเนินนโยบายและการดำเนินการในการจ้างผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ โดยกรมการจัดหางานได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นต้น และข้อเสนอแนะด้านกฎหมายในประเด็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ อาทิ เพื่อให้สามารถคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีการพิจารณาเพิ่มคำนิยาม ความหมายของนิยามคำว่า “แรงงานผู้สูงอายุ” และควรมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการรับผู้สูงอายุเข้าทำงาน เช่น มาตรการด้านภาษีอากร การให้เงินอุดหนุน การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

“ภาครัฐเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของไทย มุ่งใช้ประโยชน์จากศักยภาพของผู้สูงอายุตามความพร้อม ซึ่งการจ้างงานผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ มีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ บรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาว และที่สำคัญยังเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางวิชาชีพ ตลอดจนเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอีกด้วย”

 

แท็ก