กทม.ร่วมกับสถาบันราชานุกูลจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

oumoim (46)

 

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 4 โรงเเรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ เขตดินแดง
ตามที่ โรงพยาบาลกลาง กทม. ได้ร่วมกับสถาบันราชานุกูล ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร นั้น พบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียด วิตกกังวล เสี่ยงซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย/เด็กกลุ่มเสี่ยง (DSPM/DAIM) การใช้เครื่องมือ TEDA4I การคัดกรองและการดูแลภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงที่อาจถึงขั้นเสี่ยงฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่น โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรม ประกอบด้วย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบ่งการอบรม ออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเเรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ

แท็ก