กปภ. ร่วม 5 หน่วยงานลงนาม MOU เพิ่มความสะดวกประชาชนเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลประวัติการใช้

oumoim (66)

กปภ. ร่วม 5 หน่วยงานลงนาม MOU เพิ่มความสะดวกประชาชนเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลประวัติการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของตนเองได้ผ่านแอปทางรัฐ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สพร. ธปท. กฟน. กฟภ. และ กปน. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า
กปภ. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และการประปานครหลวง (กปน.) โดยกลไกนี้จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาสามารถขอข้อมูลประวัติการใช้และชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของตนเองจากแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
ของ สพร. ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย มีการรับรองด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น นำส่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการพิจารณาสินเชื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือมีประวัติทางการเงินไม่มาก ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ให้บริการที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ (machine-readable) และสามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกปลอมแปลงแก้ไข ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวม

นายอัษฎา ชูสิน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับบทบาทของ กฟน. กฟภ. กปน. และ กปภ. ที่นอกจากจะให้บริการสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ประชาชนนำข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ที่เชื่อมโยงให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 149 บริการ จาก 74 หน่วยงาน ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันเดียว ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลประวัติการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของตนเองผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นต้นไป

 

 

แท็ก