สมาคมธนาคารไทย ขานรับนายกฯ ! ประกาศลดดอกเบี้ย MRR 0.25% ให้กลุ่มเปราะบาง 6 เดือน

ja(2)

 

ภายหลังที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เชิญผู้แทนสมาคมธนาคารไทยหารือถึงการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางนั้น
.
ล่าสุด นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME เป็นเวลา 6 เดือน
.
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นรองรับการเปลี่ยนผ่าน และมาตรการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาว สอดคล้องกับมาตรการการแก้หนี้อย่างยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
.
อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการระยะยาวในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน

 

แท็ก