พาณิชย์ “Back To School 2024” ร่วมเครือข่ายพันธมิตร ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม

oumoim (86)

 

นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” และนโยบายของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงที่ผู้ปกครองจัดซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลาน เพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมในช่วงกลางพฤษภาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดโครงการพาณิชย์สั่งลุย ลดราคา“Back To School 2024” โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการขนส่ง และแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 30 ราย ลดราคาสินค้า 3 กลุ่ม 12 หมวด อาทิ เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และต าราเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไปรษณีย์ไทยมาร่วมลดค่าขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับโครงการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง อีกทั้งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยด้วยกว่า 8,300 รายการ และลดสูงสุดถึง 80% เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

นายยรรยง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสร้างสมดุลระหว่าง ภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งประชาชนผู้บริโภค ผู้ประกอบการผลิต ผู้จำหน่าย ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สมเจตนารมณ์ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์

 

 

แท็ก