สสส. ปลื้ม ครบรอบ 4 ปี ThaiHealth Academy ปั้นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพกว่า 21,000 คน

ja(2)

 

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Thai-tealth Academy ถือเป็นหน่วยงนลักษณะพิเศษใน สสส. ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2563 เนั้นการทำงาน 2 ประเด็น

1. ส่งสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ยกระดับขีดความสามารถ (Competency Development) ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. มุ่งขยายฐานผู้รับประโยชน์ไปยังกลุ่มบุคคลและองค์กร สร้างนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เกิดสังคมสุขภาวะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล “4 ปี ที่ผ่านมา Thaihealth Academy พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Core Competency) 82 หลักสูตร มีการจัดอบรม ประชุมวิชาการให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เมืองและชุมชน ตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ กระดับภาคีเครื่อข่ายผู้เข้าร่วมสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะมืออาชีพ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ กว่า 21,000 คน”

นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า ThaiHealth Academy ก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งขยายโอกาสกลุ่มภาคีเครื่อข่ายให้เข้าถึงหลักสูตรบ่มเพาะนวัตกรนักสร้างสุของค์กร ผ่านกิจกรรม “สร้าง ทำ สุข” ภายใต้แนวคิดที่สะท้อนการทำงานของ ThaiHealth Academy ด้านพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นธรรม โดยเปิดพื้นที่การเรียนรู้สุขภาวะจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเป้าให้กิดผู้รับผลประโยชน์ 3,000 คน ทั้งนี้ ภาคีเครือข่าย องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่สนใจ ติดต่อได้ที่ www.thaihealthacademy.com หรือโทร 02-171-8656

 

แท็ก