Good Morning ASEAN (29/4/67)

โดย อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล – อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

////////////
“ถึงเวลาใช้ AI ปราบโกง”
ช่วงเจาะลึกอาเซียน
อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ

ประเภท : Hot Issue
แท็ก