พม. จัดงาน 69 ปี สธค. โรงรับจำนำของรัฐ มอบทุนให้บุตรผู้มาใช้บริการ-พนักงาน

wewy (2)wqwqw

พม. จัดงาน 69 ปี สธค. โรงรับจำนำของรัฐ มอบทุนให้บุตรผู้มาใช้บริการ-พนักงาน

พม. จัดงานครบรอบ 69 ปี สธค. โรงรับจำนำของรัฐ มอบทุนการศึกษาให้บุตรผู้มาใช้บริการและบุตรของพนักงาน รวม 90 ราย

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกด้านคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ครบรอบ 69 ปี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มาใช้บริการ สธค. จำนวน 45 ราย และมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน สธค. จำนวน 45 รายรวมจำนวน 90 ราย โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายประสงค์ พันลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายธเนศพล กล่าวว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคม การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถและเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ แต่ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม การขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นอุปสรรคสำคัญของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชน สธค. จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มาใช้บริการและบุตรของพนักงาน สธค. ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรผู้มีรายได้น้อย สนองนโยบายโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกำลังใจมุมานะในการเรียน และให้พนักงาน สธค. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สธค.

นายธเนศพล กล่าวเพิ่มว่า เนื่องด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ติดภารกิจอยู่สหรัฐอเมริกา แต่ได้ฝากแสดงความยินดีผ่านตนถึงลูกหลานที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ว่าสิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ สธค. ได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพนักงานและผู้มีอุปการคุณของ สธค. และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ทั้ง 90 ราย อย่างน้อยที่สุดทุนการศึกษาที่ได้จาก สธค. ในวันนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกๆ หลานๆ ทุกคน ซึ่งโครงการวันนี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 6 และขอยืนยันว่าจะจัดแบบนี้ต่อไป ตามบทบาทการเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคม ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องในครัวเรือน

 

 

แท็ก