กทม. ตั้ง คกก. ทุจริตเพิ่มเน้นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

Hotnewsoumoim (6)-min (1)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม)ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ภารกิจด้านการเร่งรัด ติดตาม การพิจารณาคำร้อง คำขออนุมัติอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนื่องจากมีกรณีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาคำร้อง คำขออนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีความล่าช้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เรียกรับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาคำร้อง คำขออนุมัติ อนุญาต นอกจากนี้คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ตามการกิจด้านต่าง ๆ นั้น เดิมทีจะเน้นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบเชิงรุกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นการตรวจสอบภายหลังจากที่มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเข้ามาแล้ว

ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะมีภารกิจที่เน้นด้านการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และลดข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ที่เกิดจากความล่าช้าในการพิจารณาคำร้อง คำขออนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นหลัก ซึ่งต่างจากคณะกรรมการฯ ตามภารกิจด้านต่างๆ 7 คณะเดิมที่จะเน้นการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน การตรวจสอบเชิงรุกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นการตรวจสอบภายหลังจากการที่มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเข้ามาแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ภารกิจด้านการเร่งรัด ติดตาม การพิจารณาคำร้อง คำขออนุมัติอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และให้ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาคําร้องขออนุญาต อนุมัติ ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

สำหรับสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.) ได้รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2566 – มี.ค. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 750 เรื่อง ร้องเรียนช่องทาง Traffy Fondue จำนวน 701 เรื่อง ผู้บริหาร กทม. จำนวน 48 เรื่อง และE – Mail จำนวน 1 เรื่อง จำแนกเป็น โยธา 218 เรื่อง เทศกิจ 150 เรื่อง รายได้ 16 เรื่อง สิ่งแวดล้อม 29 เรื่อง รักษาความสะอาด 64 เรื่อง การเงิน 6 เรื่อง การศึกษา 32 เรื่อง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 เรื่อง สาธารณสุข 6 เรื่อง พัฒนาสังคม 20 เรื่อง พัฒนาการศึกษา 1 เรื่อง ปกครองและทะเบียน 11 เรื่อง หัวหน้าหน่วยงาน 49 เรื่อง ไม่ทราบสายงาน 104 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 42 เรื่อง สำหรับความคืบหน้า ดำเนินการแล้วเสร็จ 339 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 295 เรื่อง ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ท. 1 เรื่อง ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. 4 เรื่อง และส่งต่อให้หน่วยงานดำเนินการ 111 เรื่อง

แท็ก