“รัดเกล้า” ชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นร่าง พรบ.รับรองเพศ สิ้นสุด 6 พ.ค. นี้

Hotnewsoumoim (31)
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ…. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนโดยจะสิ้นสุดในวันนี้ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 5 วรรค 3 กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชนและนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และมาตรา 13 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงประกาศการรับฟังความคิดเห็นว่างพระบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ…. ได้แก่ ประชาชนทั่วไป / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมาย นักวิชาการ และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน ภาคประชาสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านวะบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th หรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.m-society.co.th หรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http:/www.dwf.go.th ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำร่างกฎหมายต่อไป
 
ทั้งนี้ ได้จัดทำคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับแสดงความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นและร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย “จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อที่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลตรงนี้ สามารถนำผลไปดำเนินการเสริมหรือเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สามารถสร้างประโยชน์และความเท่าเทียมต่อประชาชนทุกคนได้จริง
 
นางรัดเกล้า ยังขอแจ้งถึงความคืบหน้าในการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมกัน ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภา การพิจารณายังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นและถี่ถ้วน คาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกถึง 2 สัปดาห์กว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ คณะฯ ตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในการประชุมวุฒิสภา ต้นกรกฎาคมนี้”
แท็ก