ประกาศแนวทางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา

oumoim (39)-min
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ ๙๗ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
เนื่องในโอกาสที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๗ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัย คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประทานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะ
๒. งดการจัดกิจกรรมในพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงและบำรุงสถานที่ ยกเว้นเฉพาะในเวลาเปิดให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามตามข้อ ๓.
๓. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ถึงวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.ทั้งนี้ การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะ ให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัด
๔. คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล อาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็น ตามบริบทที่เหมาะสม โดยเน้นความเรียบง่าย และคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ออกประกาศอีกฉบับเรื่อง “แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สถานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการใช้สถานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามให้เหมาะสมยิ่งขึ้น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยพระอนุมัติของเจ้าพระคุณ เจ้าอาวาส จึงประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การเข้าภายในเขตพระอาราม พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่สถานที่ตามวิถีประชาและธรรมเนียมประเพณีไทยในการเข้าวัด ตลอดจนพึงสำรวม สังวร และรักษากิริยาอาการให้เหมาะสมกับการที่อยู่ในบริเวณศาสนสถาน งดแสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสม เช่น การปีนป่าย หรือการใช้ปูชนียสถานเป็นฉากประกอบการนำเสนอกิริยาอาการของคู่สมรส และเพื่อความบันเทิงอื่นๆ จนรบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร และการปฏิบัติธรรมของสาธุชน
๒. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเชิงพาณิชย์ ให้ดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามก่อน ส่วนการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกรณีอื่นนอกจากเชิงพาณิชย์ พึงรักษาจริยาทั้งกายและวาจาให้เรียบร้อยเหมาะสมแก่การปฏิบัติตนในศาสนสถาน ซึ่งมีปูชนียวัตถุเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร อีกทั้งเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของพระอาราม ห้ามใช้ขาตั้งกล้อง ตลอดจนห้ามกระทำการผูก วาง ตอก ยึด โยง ตรึงอุปกรณ์เสริมใดๆ กับผนัง พื้น หรือสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบในวัดทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗