วัดราชบพิธฯ คุมเข้มถ่ายพรีเวดดิ้ง หากใช้เชิงพาณิชย์ให้ขออนุญาตก่อน

ja(37)-min

เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ประกาศ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” เรื่องแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สถานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการใช้สถานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามให้เหมาะสมยิ่งขึ้น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยพระอนุมัติของเจ้าพระคุณ เจ้าอาวาส จึงประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. การเข้าภายในเขตพระอาราม พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่สถานที่ตามวิถีประชาและธรรมเนียมประเพณีไทยในการเข้าวัด ตลอดจนพึงสำรวม สังวร และรักษากิริยาอาการให้เหมาะสมกับการที่อยู่ในบริเวณศาสนสถาน งดแสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสม เช่น การปีนป่าย หรือการใช้ปูชนียสถานเป็นฉากประกอบการนำเสนอกิริยาอาการของคู่สมรส และเพื่อความบันเทิงอื่นๆ จนรบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร และการปฏิบัติธรรมของสาธุชน

2. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเชิงพาณิชย์ ให้ดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามก่อน ส่วนการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกรณีอื่นนอกจากเชิงพาณิชย์ พึงรักษาจริยาทั้งกายและวาจาให้เรียบร้อยเหมาะสมแก่การปฏิบัติตนในศาสนสถาน ซึ่งมีปูชนียวัตถุเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร อีกทั้งเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของพระอาราม ห้ามใช้ขาตั้งกล้อง ตลอดจนห้ามกระทำการผูก วาง ตอก ยึด โยง ตรึงอุปกรณ์เสริมใดๆ กับผนัง พื้น หรือสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบในวัดทุกกรณี

 

แท็ก