“สอนให้เอ๊ะ ทำให้อ๋อ นำไปใช้โอเค” โรงเรียน กทม. พัฒนา 4 ด้านเสริมการเรียนรู้

wewy (2)-min

 

“สอนให้เอ๊ะ ทำให้อ๋อ นำไปใช้โอเค” โรงเรียน กทม. มุ่งพัฒนา 4 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ หวังเด็กใช้ความรู้ต่อยอดจริงในชีวิตประจำวัน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยกล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากแต่คนไม่ค่อยพูดถึง ประเทศชาติหรือกรุงเทพมหานครไม่มีทางจะเจริญได้ถ้าการศึกษาเราไม่ดี เพราะว่าคนคือทรัพยากรของประเทศ ของเมือง กทม. ดูแลเด็ก 253,000 คน ถ้าเด็กไม่มีคุณภาพ คนด้อยคุณภาพ ต่อให้เราปลูกฝังเรื่องความยั่งยืน ปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม หรืออะไรต่าง ๆ ทุกอย่างจะไปต่อไม่ได้ แต่ถ้าคนมีคุณภาพอย่างอื่นจะไปได้ เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ห้องนี้คือคนที่มีความสำคัญมากต่ออนาคตของกรุงเทพมหานคร อนาคตของประเทศชาติ

2 ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามาก พยายามเอางบประมาณมาลงในโรงเรียน พยายามดูแลครู พยายามปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพราะเชื่อว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เทรนด์หนึ่งที่สำคัญในอนาคต คือ Learning จะสำคัญกว่า Education ทั้ง 2 เรื่องนี้ต่างกันอย่างไร Education คือการเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นเตรียมให้เรา แต่ Learning คือเรียนรู้จากตัวเราเอง เรียนรู้จากสิ่งที่เราอยากเรียน Education คือหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็น แต่ในอนาคตเด็กจะอยู่ได้ในโลก ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เด็กต้องรู้จัก “เอ๊ะ” พอเอ๊ะแล้วก็เรียนรู้ถึง “อ๋อ” และ “โอเค” เมื่อนำไปใช้ ดังนั้นบรรยากาศในห้องเรียนต้องสร้าง Learning ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กนำไปขยายต่อยอดได้

การพัฒนาการศึกษาอาจจะมีอยู่ 4 ข้อ
เรื่องแรก คือ เรื่องกายภาพและโรงเรียน เช่น ห้องน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเด็กเรียน ลานกีฬา ต้องดีมีความพร้อม โรงเรียนไหนที่มีข้อบกพร่องต้องรีบปรับปรุงกายภาพให้ดี

เรื่องที่ 2 เรื่องครู ไม่มีทางที่การศึกษาจะดีได้ถ้าครูไม่มีกำลังใจ ครูเสียเวลาทำงานเอกสาร หรือทำเรื่องไม่ใช่เรื่องของนักเรียน ก็มีแนวคิดจะคืนครูให้กับนักเรียน มีธุรการมาช่วย พยายามปรับเรื่องการปรับวิทยฐานะให้ง่ายขึ้น

เรื่องที่ 3 เรื่องหลักสูตร ทำอย่างไรให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทำอย่างไรให้เด็กอยากเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องแข่งกันมาเรียนโรงเรียนดัง ๆ อันนี้คือหัวใจ และจะแก้ปัญหาสังคมได้หลายมิติ เด็กมีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้น ลดปัญหาการจราจร

เรื่องที่ 4 เรื่องผู้ปกครอง เชื่อว่าบริบทของผู้ปกครองเบื้องต้นสำคัญ เพราะผู้ปกครองมีเวลาอยู่กับเด็กมาก ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ของเด็ก เอาผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญและเราต้องพยายามเดินหน้าไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดการการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และศึกษานิเทศก์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมขานรับนโยบายด้านการศึกษาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สร้างรูปแบบและมุมมอง การจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามนโยบายต่อไป

 

แท็ก