ปิดอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 4 เดือน ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

oumoim (58)
 
นายมงคล แดงกัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ได้ลงประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู และความสามารถในการรองรับของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้นความว่า
 
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช 2562 ประกอบระเบียบ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 
จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 
ระหว่าง 16 พฤษภาคม-30 กันยายน บ้านพัก และลานกางเต็นท์ ZONE 1 อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา ZONE 2 อ่าวเมาะและ เกาะตะรุเตา ZONE 3 แหลมสน เกาะอาดัง
 
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม บริเวณ เกาะเหล็ก เกาะบิสสี เกาะตาลัง เกาะอาดังทิศเหนือ และเกาะอาดังทิศตะวันออก
 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน ประกอบด้วย เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะรอ-กลอย เกาะอาดังทิศตะวันตก เกาะซาวัง และเกาะไผ่
 
ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-783 485 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 
 
 
#แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ #ลานกางเต็นท์ #ทรัพยากรธรรมชาติ #อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
แท็ก